The following post is published in Swedish to inform about the activities of the ongoing VINNOVA-funded project “Strengthening competence in Linked Open Data – dialog, webinars and white paper“.


Projektet “Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok” anordnar ett flertal webbinarier om hur länkade (öppna) data används i praktiken.

I det tredje webbinariet kommer Niklas Lindström att prata om hur Kungliga biblioteket använder länkade data:

Att uppgradera (ett nationalbibliotek) till länkad data

Talare: Niklas Lindström, Kungliga biblioteket
När: den 23 april 2014, kl 14-15
Var: Google Hangouts on Air

Sammanfattning:

Jag (Niklas) jobbar på Kungliga Biblioteket, där vi är i färd med att renovera infrastrukturen för det nationella bibliotekskatalogsystemet Libris. Libris har sedan 2008 publicerat öppen data, främst auktoritetsdata, tillgänglig som bl.a. RDF. I det nya systemet går vi hela vägen, genom att göra länkad data till fundamentet för beskrivningar och kopplingar till annan information. Detta är en genomgripande förändring, som banar väg för en mängd nya möjligheter.

Vi arbetar mycket med att uttrycka beskrivningar som både mappar till välkända och framväxande vokabulär, samt stödjer ett rikt och varierande arv av domänspecifika koncept och termer. Våra utmaningar ligger bl.a. i att hantera ett läge där omvärlden i mångt och mycket sitter fast i åldrade system och rutiner för dataimport och -export, där en hel del information ofta kopieras och förändras i flera led. Därför finns många svåra problem med datakoordination och -kvalitet. Här erbjuder länkad data ett mer direkt samarbete än traditionell dataintegration.

Vi strävar efter att vår information ska bli en naturlig del av – och därmed till fullo kunna dra nytta av – den strukturerade länkade data som är under framväxande på webben. Här finns bl.a. branchspecifik länkad data såsom ämnesord och klassifikationer, samt auktoritetssamlingar för personer och verk. Vidare finns besläktade domäner såsom arkiv och museum, och förstås den större floran av allmänna begrepp i Wikipedia/DBPedia, geografiska platser, organisationer, produkter med mera.

Att göra information både rikare och mer intuitiv är givetvis en stor utmaning, och det finns mycket att beakta för att effektivt kunna dra nytta av det som står till buds.

I samband med detta arbetar vi även med utvecklingen av ett nytt, webbaserat katalogiseringsgränssnitt, vilket ska kunna dra nytta av all den berikade information vi kopplar ihop katalogen med. För detta använder vi standardiserad teknik såsom JSON-LD och SPARQL. Vi har även gjort experiment, bl.a. tillsammans med andra kulturarvsmyndigheter, för att använda information från våra våra respektive institutioner direkt med denna teknik. Vi ser att nytta uppstår genom användning, och det är på detta vis som kvalitet och mervärde bäst uppstår och underhålls.

Webbinariet kommer att ta upp fundamentala principer, tekniska behov, verksamhetsutmaningar, samt de möjligheter vi ser med dessa tillvägagångssätt.


Webbinarier hittils i denna serie: