Positiv utveckling för öppna data – rätt läge för nästa steg

Positiv utveckling för öppna data

För en organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se och främjar utvecklingen av internet är så klart öppna data av högsta intresse. Det berättar Daniel Dersén som ansvarar för arbetet med öppna data på Internetstiftelsen. Stiftelsen är en viktig aktör för öppna data i Sverige och har nära band till MetaSolutions.

– Det finns en risk att vi i Sverige tappar vår starka ställning vad gäller digitalisering om vi inte säkrar tillgången till data. Data krävs för all utveckling inom IT, digitalisering och AI, och öppna data är en avgörande resurs, säger Daniel Dersén.

Därför gläds han åt fler positiva skeenden just nu.

– I juni anordnade vi till exempel ett seminarium om öppna data tillsammans med DIGG och SKR där beslutsfattare från 72 organisationer som lyder under PSI-lagen deltog.

PSI är den lag som anger hur offentlig förvaltning ska tillgängliggöra data. PSI står för Public Sector Information och baseras på ett EU-direktiv.

Ännu mer glädjande är att initiativen kring öppna data spirar ute bland kommuner, regioner och myndigheter i Sverige. Det är sådana satsningar som i slutändan är syftet för allt arbete som Internetstiftelsen och andra organisationer, samt myndigheter och företag, lägger ner på att främja öppna data.

– Jag vill verkligen att alla som jobbar med öppna data ute i landet ska se att det händer mycket och att de gör en viktig insats. Förhoppningsvis kan det sporra dem att arbeta ännu hårdare och att få andra att komma i gång med öppna data.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Samtrafiken anordnar Internetstiftelsen träffar varje månad med information om ämnen som öppen källkod, öppna standarder och integrationsplattformar. Dessa träffar skapar en möjlighet för kommuner och myndigheter att lära av varandra och samarbeta inom öppna data.

Stiftelsens konferens Internetdagarna som i år kommer att anordnas digitalt i november blir dessutom en viktig samlingsplats för alla som arbetar med öppna data. Tillsammans med DIGG och SKR anordnar man ett eget spår kallat GOV 2.0 – Digital allemansrätt. Där kommer bland annat digitaliseringsministern Anders Ygeman att tala.

Han nämner också satsningen Nationell skalning öppna data (NSÖD) som finansieras av Vinnova och myndigheten DIGGs arbete som viktiga initiativ för att hjälpa kommuner och myndigheter att komma igång. DIGG, eller myndigheten för digital förvaltning, har tagit fram en handlingsplan som Daniel Dersén beskriver som väldigt konkret och som ett utmärkt underlag för regeringen att fatta beslut om hantering av öppna data.

Det leder oss in på ett problem som finns med arbetet med öppna data.

– Det finns brister i hur Sverige styrs. Den decentralisering som har gynnat demokratin har nu börjat få motsatt verkan och kan i längden få negativ effekt. Det gäller inte bara för öppna data, utan även för införande av annan ny teknik. Sättet som vi styr Sverige på försvagar vår demokrati.

Daniel Dersén säger det inte själv rakt ut, men en tolkning av det han säger är att Sverige skulle må bra av lite centralstyre emellanåt. Det skulle bli enklare att genomföra satsningar som kräver nationell samordning och enhetlighet. Hantering av öppna data är ett exempel på en sådan.

Ytterligare exempel på satsningar är att Tillväxtverket finansierar digitaliseringskoordinatorer i landets regioner. Dessa har visat sig väldigt värdefulla eftersom de kan organisera både små och stora kommuner, och leda det digitala utvecklingsarbetet. Ett exempel är västra Götalandsregionen (VGR) där 49 kommuner är samlade och delar på kostnader och hjälps åt att göra sina öppna data tillgängliga. Det är mycket viktigt att dessa nyckelpersoner får fortsatt förtroende.

Och det finns konkreta skäl till att förbättra hanteringen av öppna data i Sverige. Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen gjort en väl genomarbetad analys av vad publiceringen av särskilt värdefulla datamängder kan innebära. Rapporten visar på värden på mellan 10 och 20 miljarder kronor per år, för den offentliga och privata sektorn sammantagna.

Att Sverige i den senaste mätningen av öppna data från OECD (Our Data Index) ligger på plats 31 av 32 möjliga visar att det finns förbättringspotential.

Hur kommer MetaSolutions och EntryScape in i bilden? MetaSolutions ägs sedan förra året av Internetstiftelsen. Ska man se på MetaSolutions som en avdelning inom Interstiftelsen?

Internetstiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse vars huvuduppgift är att främja internets utveckling i Sverige. MetaSolutions är ett självständigt företag och vi stöttar det eftersom vi anser att Sverige behöver en gemensam plattform för öppna data, säger Daniel Dersén.

Han säger vidare att Internetstiftelsens stöttning möjliggör satsningar på nya verktyg och mer utbildning. Nyligen har man till exempel arbetat med begrepp, integration med geodata, samt specifikationsmallar, arbeten som är avgörande för den nationella dataportalen.

Avslutningsvis så är det tydligt hur väl det pågående arbetet med en ny PSI-lag passar in i det Daniel efterlyser. Den kan bli en viktig pusselbit och ge såväl ökad tydlighet som ett centralt tryck på att få upp publicerandet av data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"