Allmänna villkor EntryScape

Version 5.0, 2020-09-23

Dessa allmänna villkor tillsammans med allt material som refereras häri (”avtalet”) är ett juridiskt bindande avtal mellan den undertecknade enheten (”kunden”) och MetaSolutions (”MetaSolutions”). Tillgång till MetaSolutions plattformstjänst EntryScape och andra produkter som omfattas av avtalet, förutsätter att dessa allmänna villkor godkänts på det sätt som anges nedan. På MetaSolutions webbsida www.metasolutions.se återfinns även vår integritetspolicy som förtydligar hur personuppgifter hanteras inom vår verksamhet. 

1. BAKGRUND

MetaSolutions erbjuder en unik tjänst som kallas EntryScape som består av flera programmoduler för avancerad datahantering. Som en del av tjänsten kommer MetaSolutions att hosta dina data och metadata.  Metasolutions erbjuder även en tjänst som kallas EntryScape Free. Dessa allmänna villkor gäller får både EntryScape och EntryScape Free. För EntryScape Free gäller vissa begränsningar som anges i dessa allmänna villkor.  

2. METASOLUTIONS TJÄNSTER

(a)  MetaSolutions tjänster.  MetaSolutions EntryScape gör det möjligt för kunden att extrahera, omvandla, ladda och beskriva kundens befintliga data. Tjänsten finns för närvarande på följande adress: www.entryscape.com

(b) Lagring. Data som laddas upp till MetaSolutions plattform kommer endast lagras på MetaSolutions server så länge det behövs för att MetaSolutions ska kunna fullgöra sina tjänster och skyldigheter i detta avtal. MetaSolutions kommer inte dela data med tredje part. 

(c) Ändringar av tjänster och villkor. MetaSolutions kan utan föregående meddelande till kunden göra ändringar i tjänster,  funktioner och dessa allmänna villkor. Om en förändring skulle vara till uppenbar och väsentlig nackdel för kunden, kommer kunden att informeras om ändringen i förväg och har rätt att säga upp sitt Avtal. Sådan uppsägning ska ske senast dagen innan ändringarna träder ikraft. Sker ingen uppsägning, anses kunden godkänt ändringarna. 

(d) E-postuppdateringar/tillagda tjänster. MetaSolutions kan skicka information via e-post till kunden om tillagda tjänster och annan utveckling som utförs av MetaSolutions eller andra tillhandahållare. Särskilda villkor kan gälla för sådana framtida tjänster.

(e) Underleverantörer. MetaSolutions kan anlita underleverantörer för att utföra sina tjänster. MetaSolutions ansvarar för en underleverantörs arbete som om det hade utförts av MetaSolutions.  

(f) Grundläggande supporttjänster. Grundläggande supporttjänster har den servicenivå som anges i det erbjudande som presenteras för kunden och utgör del av detta avtal.

(g) Utökade supporttjänster. Utökade supporttjänster har den servicenivå som anges i det erbjudande som presenteras för kunden och utgör del av detta avtal.

3. ANSLUTNING TILL TJÄNSTERNA M.M.

Anslutning till tjänsterna sker genom att kunden ingår anslutningsavtal med MetaSolutions och därmed godkänner dessa allmänna villkor. 

Anslutning till tjänsten Entryscape Free sker däremot genom att kunden registrerar sig för tjänsterna på Entryscapes webbplats och därmed godkänner dessa allmänna villkor.

4. KUNDENS SKYLDIGHETER

(a) Användning av Tjänsterna. Kunden får en icke-exklusiv rätt att använda de tjänster som erbjuds på www.metasolutions.se (eller någon senare angiven webbplats) för deras avsedda användning. Denna licens beviljas endast till kunden, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. MetaSolutions och/eller tredje part innehar samtliga rättigheter till EntryScape, inklusive patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra äganderätter. Kunden får varken själv eller genom tredje part kopiera, distribuera, sälja, låna ut, hyra ut, överföra, förmedla, modifiera, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera programvara som är en del av EntryScape.  

(b) Äganderätt.  Kunden är införstådd med att MetaSolutions, och alla tredje parter som vi kan samarbeta med, äger alla rättigheter till EntryScape och dess programvara, inklusive patent, upphovsrätt, affärshemligheter och andra äganderätter. 

(c) Tredjepartsutrustning. Kunden ansvarar för att ha den tekniska infrastrukturen, utrustningen och programvaran som behövs för användning av EntryScape. MetaSolutions ansvarar inte för eventuella fel och defekter som sådan infrastruktur, utrustning och programvara kan ha. 

(d) Kunduppgifter. När kunden laddar upp data till EntryScape ska kunden se till att dess uppgifter är (i) fria från virus eller annat skadligt innehåll, (i) i överenskommet format, och (iii) annars inte kan skada eller störa MetaSolutions plattform. MetaSolutions gör säkerhetskopior för EntryScape i molnet i enlighet med vad som anges i det erbjudande som presenteras för kunden, som är del av detta avtal. Kunden är ansvarig för säkerhetskopiering av sina data utöver sådan inkluderad backuptjänst.    

(e) Press Release. Kunden accepterar att vara referenskund. Detta inkluderar att vara angiven på MetaSolutions webbplats och komma överens om ett gemensamt pressmeddelande som båda parter ska godkänna före offentliggörandet. MetaSolutions kan även hänvisa till kunden vid kommunikation med tredje part.  

(f) Tillämplig lag. Kunden är ansvarig för och garanterar att användningen av dess data via EntryScape sker i enlighet med tillämplig lag och förordning.

(g) Uppförandekod. Kunden får inte använda EntryScape på ett sätt som orsakar MetaSolutions eller annan tredje part skada. Om kunden får kännedom om att EntryScape används i strid med detta, ska kunden omedelbart se till att sådan användning upphör och informera MetaSolutions om överträdelsen. Kunden åtar sig att inte använda EntryScape för att kommunicera eller publicera uppgifter som kränker någon annans rätt (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), uppgifter som kan strida mot den enskilda integriteten eller förolämpa en annan person, uppgifter som kan utgöra en kriminell handling eller innehålla material som inte är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning (såsom t.ex. diskriminering eller hets mot folkgrupp). 

(h) Användare. Kunden ansvarar för samtliga användarkonton som skapas för Kundens organisation och för alla data och åtgärder som vidtas från sådana användarkonton. Kunden ska löpande gå igenom vilka användarkonton som Kunden ansvarar för och utan dröjsmål radera felaktiga konton och/eller inrapportera dessa till MetaSolutions. Kunden ansvarar för samtliga användarens aktiviteter under kundens konto.

(i) Huvudanvändare. MetaSolutions skapar huvudanvändare kopplad till kundorganisationen efter att kunden ingått vid var tid gällande anslutningsavtal Huvudanvändaren äger rätt att skapa ytterligare användare att företräda Kunden. Kunden ansvarar för huvudanvändarens aktiviteter under kundens konto.

5. KOSTNAD FÖR TJÄNSTERNA

(a) Serviceavgift. MetaSolutions kommer att debitera en fast månadsavgift enligt vad som anges i det erbjudande som presenteras för kunden, och som är del av detta avtal.

(b) Avgiftsjusteringar. Alla avgifter är fasta under det första året (med början vid startdatum). Efter det första året har MetaSolutions rätt att justera sina avgifter i enlighet med arbetskostnadsindex för tjänstemän inom den privata sektorn (LCI tjm, SNI 2007 kod J). 

(c) Faktura. MetaSolutions kommer förskottsfakturera kunden för den avtalade tiden med trettio (30) dagars betalningsfrist. MetaSolutions skickar fakturan till kunden via e-post. Vid online-betalning med kreditkort eller liknande kommer avgiften att debiteras i förväg. 

(d) Utebliven betalning av faktura. Om kunden inte betalt fakturan senast på förfallodagen, har MetaSolutions rätt att (utan att därmed begränsa MetaSolutions rätt till annan ersättning eller kompensation):

  1. debitera kunden ränta på det utestående beloppet i enlighet med svensk lag fram till den dag då betalning har gjorts. Sådan ränta ska betalas av kunden på begäran. 
  2. häva avtalet i enlighet med bestämmelserna i punkten 12 nedan; eller 
  3. avbryta eller pausa kundens rätt till användning av EntryScape till dess betalning har mottagits.

(e) Kundens kostnader. Kunden ansvarar för de kostnader som uppstår i samband med användning av EntryScape om inte annat uttryckligen angetts i detta avtal.  

(f) MetaSolutions kostnader. Eventuella kostnader som uppstår för MetaSolutions relaterat till kundens behov av hjälp med installation av klientprogramvara etc. ska betalas av kunden, enligt vad som överenskommits separat. MetaSolutions har rätt till ersättning för traktamentskostnader och resekostnader vid resor utanför Stockholm.

6. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

(a) Upptid. MetaSolutions har specificerat upptid för EntryScape i det erbjudande som presenteras för kunden, som är del av detta avtal. Har ingen upptid specificerats i ett sådant erbjudande, lämnas inga garantier för upptid för den enskilda kunden. Specificerade upptider gäller emellertid inte om otillgängligheten beror på (i) schemalagda underhåll som anges på www.metasolutions.se (eller en senare angiven webbplats) (ii) tekniska problem eller fel i kundens utrustning, anläggningar eller applikationer, (iii) efterlevnad av lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna krav, eller (iv) omständigheter utanför MetaSolutions rimliga kontroll (se avsnitt 10). 

(b) Schemalagt underhåll. MetaSolutions förbehåller sig rätten att stänga EntryScape för underhåll en gång i månaden, med 7 dagars varsel. Undantag kan gälla vid allvarliga problem.

7. LOKAL INSTALLATION

Om kunden har beställt en lokal installation av MetaSolutions produkt(er) ska följande gälla utöver övriga villkor i avtalet. 

(a) Grundläggande supporttjänster vid lokal installation. Grundläggande supporttjänster har den servicenivå som anges i det erbjudande som presenteras för kunden och är del av detta avtal.

(b) Utökad supporttjänst vid lokal installation. Utökade supporttjänster har den servicenivå som anges i det erbjudande som presenteras för kunden och är del av detta avtal.

(c) Uppdateringar. MetaSolutions kommer tillhandahålla uppdateringar till kunden elektroniskt. Uppdateringarna ska installeras lokalt, antingen av kunden eller av MetaSolutions enligt MetaSolutions tillämpliga timarvoden. Kunden måste installera uppgraderingar (vissa omfattande uppdateringar) som MetaSolutions tillhandahåller i syfte att produkterna ska fungera på ett optimalt sätt och i säkerhetsrelaterade syften. Support för äldre versioner av produkterna erbjuds i högst två (2) år efter installationen. 

(d) Underhållstjänster. Lokala underhållstjänster kan tillhandahållas på begäran enligt MetaSolutions tillämpliga timarvoden.

(e) Förutsättningar för tjänsten. Kunden ansvarar för att upprätta och underhålla åtkomst till lokalt installerade EntryScape i att MetaSolutions ska kunna tillhandahålla tjänster.

8. KUNDENS DATA

(a) Äganderätt. Kunden äger alla rättigheter till kunddatan. Kunden är ansvarig för och ska hålla MetaSolutions skadeslös från eventuella intrångsanspråk avseende kundens data eller någon annan bristande efterlevnad av lag. 

(b) Personuppgiftsansvar.  Kunden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker av Kunden i EntryScape. Kunden ska se till att all data, inklusive personuppgifter i EntryScape hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. MetaSolutions är personuppgiftsansvarig endast för kundens kontaktuppgifter och liknande uppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna, t.ex. för att kunna tillhandahålla personlig inloggning till företrädare för respektive kund. Kunden är ansvarig för att tillse att samtliga kontaktuppgifter till företrädare för Kunden, inklusive användare, huvudanvändare och personuppgiftsombud, är uppdaterade och ska utan dröjsmål inrapportera ändringar till MetaSolutions.

(c) Personuppgiftsbiträde. För personuppgifter i kundens data är MetaSolutions personuppgiftsbiträde och ska genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. MetaSolutions ska vara beredd att följa de allmänna riktlinjer som tillsynsmyndigheten utfärdar liksom nya föreskrifter med avseende på säkerhetskrav som rör kundens data.

(d) Personuppgiftsbiträdesavtal

För eventuell personuppgiftsbehandling i Kundens data har Kunden och Metasolutions ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal, se punkt 8 Personuppgiftsbiträdesavtal nedan. 

(e) Lagring av personuppgifter. MetaSolutions kommer endast att överföra, bearbeta och lagra kundens personuppgifter inom EU och följer gällande lag. MetaSolutions ska ingå avtal med sina underbiträden, i det fall sådana anlitas, där underbiträdet åtar sig att följa de tillämpliga villkoren i detta avtal. 

9. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Personuppgiftsbehandlingen

(a) I de fall Kunden behandlar personuppgifter i EntryScape ska detta avsnitt benämnt Personuppgiftsbiträdesavtal gälla mellan Kunden (Personuppgiftsansvarig) och MetaSolutions (Personuppgiftsbiträde). Detta personuppgiftsbiträdesavtal reglerar hur Personuppgiftsbiträdet ska Behandla personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. 

(b) Personuppgiftsbiträdet ska enligt detta avtal behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning för ändamålet att publicera sk. öppen data för allmänheten. De kategorier av registrerade och personuppgifter som kan omfattas av behandlingen fastställs av Personuppgiftsansvarige och framgår av respektive publicerad datamängd. Personuppgiftsbiträdet har ingen insyn i eller åtagande att kontrollera vilka personuppgifter som den personuppgiftansvarige väljer att publicera via Entryscape. Den personuppgiftsansvarige är ansvarigt för all tillse att all sådan information som behandlas i EntryScape sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

(c) Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifterna i enlighet med de instruktioner som framgår av detta personuppgiftsbiträdesavtal.  Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om biträdet uppmärksammar att behandlingen är olaglig. Personuppgiftsbiträdet har däremot ingen skyldighet att göra sådana undersökningar.

(d) Instruktionerna gäller så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgiftsbiträdets åtaganden

(e) Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifterna med iakttagande av sekretess och se till att personer med behörighet behandlar personuppgifterna i enlighet med dessa Instruktioner. Sekretessen gäller även efter Avtalets och/eller Instruktionernas upphörande.

(f) Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige om de registrerade utövar sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen eller om det behövs för att den Personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

(g) Personuppgiftsbiträdet ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt nödvändiga säkerhetsåtgärder så att personuppgifterna skyddas från obehöriga och Dataskyddsförordningen efterlevs.

(h) Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita tredje part att utföra delar av behandlingen (”Underbiträde”). Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige innan ett nytt underbiträde anlitas. Om Personuppgiftsbiträdet anlitar Underbiträden, ska Personuppgiftsbiträdet ingå ett skriftligt avtal med varje Underbiträde där Underbiträdet åtar sig samma skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har åtagit sig enligt denna Instruktion. Personuppgiftsbiträdet är ansvarig gentemot den Personuppgiftsansvarige för underbiträdens behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska kunna tillhandahålla en lista med underbiträden på den Personuppgiftsansvariges begäran.

(i) Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredje land (länder utanför EU/EES) utan att först informerat Personuppgiftsansvarige samt säkerställt att mottagarlandet uppfyller någon av kraven i Dataskyddsförordningen kapitel V.

(j) Den Personuppgiftsansvarige har rätt att vid begäran få insyn i behandlingen.

(k) Personuppgiftsbiträdet ska omgående underrätta den Personuppgiftsansvarige vid säkerhetsincidenter som utgör eller sannolikt kan utgöra en personuppgiftsincident. 

(l) Personuppgiftsbiträdet ska när Avtalet upphört eller under avtalsperioden, på den Personuppgiftsansvariges begäran, radera eller återlämna personuppgifterna, förutsatt att Personuppgiftsbiträdet inte på grund av lagkrav är förhindrad att göra detta. När personuppgifterna har raderats ska Personuppgiftsbiträdet underrätta den Personuppgiftsansvarige om detta.

(m) Ersättning för Personuppgiftsbiträdets åtaganden enligt detta biträdesavtal ska, så länge inte annat framgår av detta avsnitt 8 , inkluderas i den ersättning som Kunden ska erlägga enligt Avtalen. Oaktat ovan ska Personuppgiftsbiträdet, för det fall Kundens instruktioner eller andra förfrågningar under detta Biträdesavtal, leder till ytterligare åtgärder från Personuppgiftsbiträdes sida jämfört med vad som skäligen kan förväntas under Avtalen, ha rätt till ersättning för sina kostnader i anslutning därtill i enlighet med vid var tid gällande timtaxa. Personuppgiftsbiträdet ska till exempel ha rätt till särskild ersättning då det bistår Kunden med förfrågningar från registrerade eller andra utredningar som begärts av Kunden.

Ansvar vid personuppgiftsbehandling

(n) Om Personuppgiftsbiträdet inte uppfyller den Personuppgiftsansvariges instruktioner för behandling av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om detta, varpå den Personuppgiftsansvarige har rätt att stoppa behandlingen eller säga upp Personuppgiftsbiträdesavtalet och dessa Instruktioner. 

(o) Parts ansvar gentemot varandra med anledning av överträdelse av detta avsnitt 8 Personuppgiftbiträdesavtal ska vara begränsat till direkta skador och ett maximalt belopp motsvarande den totala ersättning som erlagts i abonnemangskostnader för tjänsten under de senaste 12 månaderna som föregått händelsen som orsakade skada. 

(p) Administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) betalas av den part som bryter mot sina skyldigheter och ingen av parterna ska bära den andra partens administrativa sanktionsavgifter.

10. ANSVAR

(a) Fel. I händelse av fel i EntryScape ska MetaSolutions avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. 

(b) Otillgänglighet. Om kunden i betydande utsträckning inte har kunnat använda EntryScape under mer än 48 timmar grund av ett fel i EntryScape, har kunden rätt att erhålla en nedsättning av ersättningen på 10% av månadsavgiften för varje 48 timmarsperiod som felet hindrar användningen av EntryScape. Kunden har inte rätt till någon ytterligare ersättning eller kompensation utöver denna kostnadssänkning på grund av bristande efterlevnad av överenskomna servicenivåer, annat än vid MetaSolutions uppsåt eller grov vårdslöshet.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

(a) MetaSolutions ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

(b) Part ansvarar för skador som inträffat till följd av dess vårdslöshet. Sådant ansvar ska begränsas till det belopp som kunden faktiskt betalat i abonnemangsavgifter under sex (6) månader före incidenten inträffade som orsakade skadan.

(c) Part ska aldrig ansvara för den andra partens eller någon tredje parts följdskador, indirekta, oförutsedda, eller särskilda skadestånd, inklusive utebliven vinst eller förlust av data som härrör från eller i samband med detta avtal eller kundens användning av EntryScape.

(d) Part har inte rätt att göra anspråk på skadestånd om inte ett sådant påstående görs inom sex (6) månader från den tidpunkt då skadan inträffade.

(e) Begränsningarna i detta avsnitt ska gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande rätt.

12. FORCE MAJEURE

Där MetaSolutions är förhindrad fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av omständigheter som ligger utanför MetaSolutions rimliga kontroll, såsom myndighetsföreskrifter, krig, uppror, sabotage, embargo, eldsvåda, översvämning, strejk eller liknande störningar, avbrott i eller försening av transport, otillgänglighet, avbrott i eller försening av telekommunikation eller tredjepartstjänster, fel i programvara eller maskinvara från tredje part eller oförmåga att erhålla råvaror, förbrukningsmaterial eller ström som används i eller för utrustning som behövs för EntryScape liksom fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges häri, ska sådana omständigheter medföra senareläggning av tid för prestation och en friskrivning från ansvar vid skadestånd och andra påföljder.

13. SEKRETESS

Parterna är överens om att villkoren i detta avtal samt information om den andra parten som kan anses utgöra företagshemlighet, vilket kan omfatta delar av EntryScape, ska behandlas som konfidentiell och inte får lämnas ut till tredje part under en period av tre (3) år efter delgivningen, utom (i) till parts konsulter, (i) enligt vad som krävs enligt lag (och då endast efter föregående skriftligt meddelande till den andra parten), eller (iii) på föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Om inte annat följer av lag, ska MetaSolutions prisinformation alltid betraktas som en företagshemlighet. Sekretess gäller inte för information som part kan visa är allmänt känd.

Oaktat ovanstående ska följande gälla om kunden är ett offentligt organ: parterna är överens om att svenska myndigheter och offentliga organ ska följa offentlighetsprincipen och därmed tillgång till information i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105), och att dessa lagar föreskriver en allmän rätt för alla svenska medborgare och utlänningar att ta del av allmänna handlingar. Enligt 2 § p. 6 tryckfrihetsförordningen och kapitel 31, 16 § i offentlighets- och sekretesslagen får affärsrelaterad information, såsom till exempel vissa företagshemligheter, know-how och immateriella rättigheter tillhörande MetaSolutions, behandlas konfidentiellt. MetaSolutions ska därför ange vilken information som den vill ska omfattas av sådan konfidentialitet, och kunden, när det gäller ett offentligt organ, ska sträva efter att uppfylla denna begäran i händelse av en allmän begäran om utlämnande. MetaSolutions ska omgående informeras om en sådan begäran från allmänheten.

14. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

(a) Avtalstid.  Om inget annat särskilt överenskommits i erbjudandet med kunden, gäller detta avtal ett år från och med startdatumet (initial avtalsperiod).

(b) Uppsägning utan orsak.  Efter den initiala avtalsperioden förlängs avtalet automatiskt med samma längd som den initiala avtalsperioden, såvida inte endera parten säger upp detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten minst (90) dagar före nästföljande avtalsperiods början. Uppsägningen träder då i kraft vid den innevarande avtalsperiodens slut.

(c) Uppsägning av orsak. Endera parten har rätt att säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten om:

  1. den andra parten väsentligen bryter mot sina skyldigheter enligt detta avtal och en sådan överträdelse inte har åtgärdats inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande härom, med uppgift om den sändande partens avsikt att säga upp detta avtal om avtalsbrottet inte åtgärdas. Underlåtenhet att betala korrekt fakturerade avgifter ska betraktas som ett sådant väsentligt brott mot avtalet, eller
  2. den andra parten kommer på obestånd, eller om en ansökan om konkurs lämnas in av eller mot den andra parten och en sådan framställning inte ogillas inom sextio (60) dagar efter inlämnandet.

(d) Verkan av uppsägningen.  Vid uppsägning eller upphörande av detta avtal ska samtliga rättigheter som kunden beviljats enligt detta avtal omgående upphöra. Kunduppgifter eller information som lagras på EntryScape ska återlämnas till kunden på kundens begäran, i den digitala form som kunden rimligen begär. MetaSolutions är berättigad till skälig ersättning för sådan sammanställning och överföring i enlighet med MetaSolutions aktuella prislista.   

15. ALLMÄNT

(a) Meddelanden.  Alla meddelanden och förfrågningar i samband med detta avtal ska skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post till den andra partens kontaktperson på den adress som anges i detta avtal. Den andra parten ska anses ha mottagit ett sådant meddelande: (i) vid tidpunkten för leverans, om det levereras med bud, (ii) 5 dagar efter avsändande om det skickas med rekommenderat brev, eller (iii) vid den tidpunkt då e-posten kom till mottagarens e-postadress om det skickas via e-post.

Meddelanden enligt detta avtal kan tillhandahållas via e-post. Ett meddelande om uppsägning måste dock även skickas per post för att vara giltigt.

(b) Tillämplig lag och tvistlösning.  Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, ska slutgiltigt avgöras av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. 

(c) Förhållandet mellan parterna.  Parterna är oberoende uppdragstagare. Ingenting i detta avtal ska tolkas som att skapa ett anställningsförhållande, partnerskap, agenturförhållande eller joint venture mellan parterna.  Kunden åtar sig att ansvara för samtliga kundens skatter och offentliga avgifter. 

(d) Förbud mot överlåtelse.  Detta avtal kan överlåtas av MetaSolutions men kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter utan MetaSolutions skriftliga medgivande.

(e) Uppdelning.  Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i avtalet, eller del därav, inte kan verkställas, ska den bestämmelsen i avtalet ändå gälla i så stor utsträckning som möjligt så att parternas avsikt och vilja i detta avtal kan fortsätta gälla med full verkan. Detta avtal har förhandlats fram av parterna och deras respektive ombud och ska tolkas rättvist i enlighet med dess villkor och utan att vara till förmån för eller emot endera parten.

(f) Fortsatt verkan.  Dröjsmål eller passivitet hos endera parten från att utöva viss rättighet enligt detta avtal eller enligt lag ska inte tolkas som ett eftergivande av sådan rättighet.

(g) Avtalets omfattning.  Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på innehållet häri och ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser med avseende på innehållet häri. 

(h) Bunden part.  Genom att underteckna detta avtal, eller på annat sätt tydligt acceptera avtalet, bekräftar undertecknaren eller accepterande individ att denne har befogenhet att verkställa detta avtal för kundens räkning.

(i) Särskild informationsplikt. I egenskap av Personuppgiftsansvarig ska Kunden rapportera in kontaktuppgifter till dataskyddsombudet till MetaSolutions i det fall sådant dataskyddsombud har utsetts. Kontaktuppgifterna används av MetaSolutions i händelse av personuppgiftsincidenter, övriga frågor relaterade till personuppgiftsbehandlingen samt för att uppfylla kravet på en korrekt registerförteckning enligt dataskyddsförordningen.

16. BEGRÄNSNINGAR I ENTRYSCAPE FREE

MetaSolutions tillhandahåller även en testversion av Entryscape – Entryscape Free. Syftet med Entryscape Free är att tillåta olika intressenter att testa och utvärdera Entryscape inför ett avtalstecknande. Metasolutions äger rätt att självständigt ändra begränsningar i tjänsten Entryscape Free. Vid var tid gällande begränsningar publiceras på www.entryscape.com/free.