Om ni vill ha investeringar i er kommun – se till att erbjuda öppna data och delade data

Sveriges kommuner gör datamängder tillgängliga på en mängd olika sätt. Det blir besvärligt för företag att få tillgång till beslutsunderlag för investeringar och hanteringen är resurskrävande för kommunerna. Företaget Combify gör datamängder från Sveriges kommuner användbara på ett enhetligt sätt, till exempel detaljplaner, med hjälp av öppna och delade data.

Combify jobbar med att göra data från hela planeringskedjan i kommuner användbara på ett enkelt sätt. Det handlar till exempel om detaljplaner och bygglov. Sedan försäljningen av företagets tjänster inleddes i januari har man redan hunnit skaffa sig 60 betalande kunder. Bland kunderna finns fastighetsutvecklare, arkitekter och konsulter av olika slag.

– Vi tillhandahåller data som är allmänna, men som det finns begränsad tillgång till, på ett enhetligt sätt från alla kommuner i Sverige, förklarar Johan Svanbäck, försäljningschef på Combify.

4 möjligheter med öppna data och delade data

Som så många andra affärsidéer bygger Combifys verksamhet på att lösa problem för att göra det möjligt att uppfylla ett behov. Låt oss börja med att titta på behoven, alltså vilka möjligheter som skapas genom enkel tillgång till kommuners data som öppna data:

1. Ökade investeringar

Det blir enklare för kommuner att få företag att investera om viktiga data finns publicerade som öppna data eller delade data. Ett typexempel är att en fastighetsutvecklare på ett enkelt sätt kan kontrollera hur en kommuns detaljplan matchar dess verksamhet.

2. Enklare beslutsfattande

En alternativ tolkning av föregående punkt är så klart att företag som har behov av data från kommuner för att fatta beslut, stora som små, kan förbättra sin lönsamhet med enkel tillgång till data.

3. Jämförelser mellan verksamheter underlättar förbättringar

En kommun kan göra bättre jämförelser mellan den egna verksamheten och hur andra kommuner agerar om det finns jämförbara öppna data. Det gör att insatser för förbättringar kan sättas in på rätt ställe. Sådana beslut kan vara svåra att ta utan jämförelser med andra kommuner.

4. Intern effektivisering och ökad transparens.

Till det tillkommer intern effektivisering av verksamheten i en kommun och ökad transparens för medborgare, näringsliv, andra myndigheter, media och andra intressenter. Det leder till färre frågor och förfrågningar om data, speciellt av onödiga frågor som undviks tack vare självservice.

Att jobba med öppna och delade data förenklar verksamheten för Combify på flera sätt:

– Öppna och delade data är grunden för vår verksamhet. Genom att följa de standarder som finns kan vi erbjuda data från olika kommuner på ett enhetligt sätt, förklarar Johan Svanbäck.

Manuellt arbete krävs när standarder för öppna data inte används

Problemen som ligger till grund för dålig tillgänglighet för data från kommuner är åtskilliga. Till att börja med är datamängder om en och samma sak, till exempel detaljplaner, från olika kommuner ofta utformade på olika sätt. Det gäller alla tänkbara aspekter, som filformat, formatering av data, datastruktur, vad olika begrepp heter, vilka aspekter som beskrivs i en datamängd, och så vidare.

– Skillnader mellan datamängder om en och samma sak gör det till exempel svårt att söka efter och visualisera data, förklarar Johan Svanbäck.

Skillnaderna gör det också svårt att jämföra data mellan olika kommuner. Och det blir tidsödande att utforma olika processer för hanteringen, eller ännu värre lösa problemen med att hämta och tillgängliggöra data från grunden varje gång.

Att hanteringen ofta är manuell innebär inte bara att den blir tids- och resurskrävande för en kommun som ska tillgängliggöra data. Det blir också besvärligt och tar tid för den som vill ha tillgång till en datamängd. Det är inte ovanligt att det inbegriper mejlkonversationer och telefonsamtal med den som hanterar arbetet på en kommun, efter att man lyckats identifiera vem personen är och har kommit i kontakt med personen. För att inte tala om att lyckas förklara vilka data man är intresserad av.

Plattform och standarder för öppna data underlättar

Att det blir besvärligt för kommuner att tillgängliggöra data innebär att viljan att göra det minskar.

– Kommunerna upplever att de saknar resurser för att hantera data. Men det behöver inte vara så svårt. I ett första skede skulle det underlätta mycket för dem som vill ha tillgång till data om en kommun kan leverera en datamängd i samma format till exempel två gånger per månad, säger Johan Svanbäck.

Nästa steg är att använda en plattform som EntryScape från MetaSolutions. Det för med sig ytterligare fördelar, som automatiserad publicering av data i standardiserade format på nationella portaler. En sådan plattform underlättar också datautbyte och samarbete mellan kommuner, förutom att bidra till stora tids- och kostnadsbesparingar.

– Det blir enklare för kommuner att publicera data med en plattform som EntryScape, säger Johan Svanbäck och konstaterar att en sådan även underlättar Combifys verksamhet.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"