Falun går från ord till handling med öppna data

I Falu kommun har användningen av öppna och delade data, bland annat geodata, tagit fart. En nyckel till framgången har varit att snabbt gå från teoretiska studier till att testa praktiska lösningar. Projektledaren Per Widehammar berättar att det övergripande målet är att ett perspektiv för öppna och delade data ska finnas med i all digital utveckling i kommunen.

Per Widehammar som är digital verksamhetsutvecklare i Falu kommun har sedan förra hösten jobbat med att få i gång användningen av öppna och delade data i kommunen. Ett första mål är att publicera tio datamängder, i dagsläget har man publicerat fem.
– Vi är i slutfasen av ett pilotprojekt som bedrivs inom en förstudie. Vi har haft en dialog med MetaSolutions under något år och kom i gång på allvar efter sommaren förra året. Pilotprojektet startades formellt 1 november, berättar Per Widehammar.

Resultatet av ansträngningarna kan synas på kommunens PSI-sida samt på den nationella dataportalen där de fem publicerade datamängderna är tillgängliga. Arbetet som utförs visar att det går relativt snabbt att komma i gång med publicering av öppna och delade data, utmaningen ligger till stor del i att säkerställa data under hela livscykler.

https://www.falun.se/psidata

I dagsläget finns det till exempel information tillgänglig om badplatser, islekbanor, lekplatser, samt om skolor och förskolor. Dessutom finns data för jämförelser med andra kommuner och med regioner, till exempel om befolkning och ekonomi. Alla datamängder är även tillgänglig via APIer (programmeringsgränssnitt).

Samarbete förenklar publicering av öppna data

Syftet med förstudien är att presentera förslag för hur man ska gå vidare med öppna och delade data i Falun. Planen är att presentera en rapport under hösten i år. Arbetet innefattar bland annat att inventera datamängder och att arbeta med informationssäkerhet. Förutom Per Widehammar har fem andra personer varit aktiva i arbetet, förutom medarbetare som på olika sätt jobbar med de datamängder som kan komma i fråga för publicering. För kärntruppen på fem personer handlar det om att lägga ner några timmars arbete i veckan.

Under januari deltog ett trettiotal personer på en utbildning och en inspirationsföreläsning om öppna data och MetaSolutions plattform EntryScape. Syftet var att underlätta att formulera idéer om hur öppna och delade data kan användas.

Per Widehammar betonar att det behöver finnas en balans mellan de teoretiska studierna och att bygga praktiska lösningar.
– Vi har satsat på att komma i gång med att bygga praktiska lösningar för publicering av öppna data så snabbt som möjligt. Det finns till exempel gott om geodata redan som hanteras med proprietära lösningar som kan publiceras. Det är hyfsat enkelt att komma i gång med publicering av sådana datamängder, säger Per Widehammar.

Satsningar på öppna data ger förbättrad intern effektivitet

Per Widehammars definition av hur lösningar för att publicera data bör fungera är att de ska ”tillhandahålla information på ett enkelt och maskinläsbart sätt”. Han ser fyra grundläggande anledningar att satsa på öppna och delade data:

  • Lagkrav på att göra data tillgängliga.
  • Att tillhandahålla data till både externa och interna intressenter.
  • Att vara transparent om vad som sker i kommunen, till gagn för medborgare och andra.
  • Förbättrad intern effektivitet i kommunen.

– Det övergripande målet är att vi har med oss perspektivet med öppna och delade data i all digital utveckling i kommunen, säger Per Widehammar.
Intresset för öppna och delade data bland kommunanställda beskriver han som gott. Men det finns också en del undringar och invändningar. En del av arbetet i pilotprojektet handlar om att bemöta dem och svara på frågor.

– Vi får till exempel förklara att det inte handlar om att dela ut känslig information eller data som bör vara konfidentiella. Det är viktigt att ge bra exempel, till exempel berätta om hur data från SL i Stockholm används på olika sätt, säger Per Widehammar.

Inspiration till arbetet har man fått bland annat i kontakter med MetaSolutions, men även via myndigheter som DIGG och i kontakter med andra kommuner. Per Widehammar och hans kollegor har undersökt vad andra kommuner har gjort och man är öppna för att delta i samverkansprojekt.

Standarder för data underlättar

En väldigt viktig del av arbetet är att redan från början använda sig av de standarder och specifikationer som finns för datamängder. Det är ett krav för att externa intressenter ska kunna använda data vi publicerar på ett smidigt sätt.
– Vi försöker använda oss av de standarder som finns, vilket till viss del påverkar vilka datamängder vi väljer att publicera. Vi har också lagt ner energi på att enas om betydelsen för begrepp, förklarar Per Widehammar.

Strategin är alltså att prioritera data för områden vars dataanvändning är standardiserad. Det gör att man kan komma igång snabbt med publicering av data, samtidigt som man vet att externa intressenter kan använda data på enklast möjliga sätt.

En annan viktig aktivitet att ta tag i från början i arbetet med öppna och delade data är att anpassa nya datamängder som skapas till de standarder som finns. Det kräver en del arbete, eftersom många datamängder skapas i proprietära verktyg, i vilka efterlevnad av standarder ofta inte prioriteras.
En positiv följd av att hålla sig till standarder är att de transformationer som behöver göras av data, för att göra dem publicerbara, underlättas.

– Det är kul att jobba med öppna data. Jag sätter mycket värde på att möjligheterna att öka den interna effektiviteten genom att göra data digital och portabel. Data måste även vara delningsbara för att privata företag ska kunna erbjuda bra service till kommuninvånarna, avslutar Per Widehammar.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"