Geodata centrala för kommuner – men effektivare hantering behövs

Effektivare förvaltning av och enklare tillgång till geodata ger mer tid och resurser för innovation. Viktiga steg på vägen är att förenkla hantering, publicering och åtkomst till data, genom att använda öppna och delade data. Andreas Fogelberg på MetaSolutions beskriver hur det bör fungera.

Andreas Fogelberg som är senior utvecklare på MetaSolutions sedan ett år tillbaka har en gedigen bakgrund vad gäller att jobba med geodata, i flera olika roller. Under åtta år i statlig tjänst, på Riksantikvarieämbetet, och därefter åtta år på olika kommuner (Enköping, Eskilstuna och Västerås) har han ägnat sig åt både förvaltning och utveckling med geodata i fokus.

– Sveriges kommuner producerar oerhörda mängder geodata, till exempel för användning i detaljplaner och översiktsplaner. Vi ser också en del nya tillämpningar, som att använda geodata för information om energianvändning. Solcellskartor har till exempel blivit populära, berättar Andreas Fogelberg.

Förvalta och skapa nytt

När Andreas Fogelberg beskriver läget på många kommuner i dag är den främsta iakttagelsen att det går åt mycket resurser för den dagliga förvaltningen av geodata. Det finns en stor vilja att skapa nya tillämpningar i vilka geodata används, men det är svårt att hinna med.

– Förvaltningen av geodata behöver bli mer effektiv, så att det blir resurser över för innovation. Det går även att vara innovativ på mer effektiva sätt än i dag, säger Andreas Fogelberg.

Han identifierar framför allt två vägar mot en effektivare hantering av geodata. För det första behövs det enklare verktyg, både så kallade GIS-verktyg och olika typer av stödverktyg. För det andra behöver inlåsningen av data minska, så att de blir enklare att hantera.

– EntryScape förenklar genom att göra central hantering av metadata i en kommun möjlig.

MetaSolutions plattform EntryScape är ett generellt verktyg för att hantera metadata om öppna och delade data. Det bjuder på mallar, så kallade metadataprofiler, som är speciellt avsedda för geodata. Geodatamallarna bygger på den viktiga standarden Inspire. Det förenklar åtkomst, klassificering, hantering och publicering av geodata.

Att EntryScape är en central metadatakatalog som hanterar alla typer av data generellt gör att effektiviteten kan ökas för all data. Just geodata är ett bra exempel på ett område inom vilket behovet är stort.

 

Öppna data minskar inlåsning

Verktyg i all ära, men problemet med inlåsning av data kräver också övergripande strategier. Av tradition är det vanligt att mjukvaruleverantörer och konsultföretag inte lägger ner så mycket resurser på att göra data i sina lösningar enkelt tillgängliga. Man ser data som en resurs för de egna applikationerna och tjänsterna, inte som en delad resurs som ska vara enkelt tillgänglig.

Här kommer så klart hela tankesättet bakom öppna data in i bilden. Om utgångsläget är att data ska vara lättillgängliga för alla så ökar chanserna att de blir just det. Det ger en grogrund för effektivare hantering, så väl av geodata som av andra data.

Ett annat vanligt hinder för att göra data tillgängliga är att organisationer som äger dem inte har råd med hanteringen för att dela med sig av dem.

– Även om kommuner och myndigheter inte har som ambition att ta betalt för att dela med sig av data, så vill de alla fall inte att det ska kosta pengar att göra det.

Även här är effektiv hantering av öppna och delade data lösningen. En av grundtankarna med att använda öppna, standardiserade data är just att förenkla hanteringen och sänka kostnaden för hanteringen. Ytterligare ett skäl är de lägre kostnader som finns att använda dedikerade lösningar som följer alla standardarder, är relativt billiga, tjänster för att hantera data. Alternativet är mer kostsamma speciallösningar från mjukvaruleverantörer som säljer applikationer för specifika ändamål och då ser datahanteringen som ett nödvändigt komplement. Resultatet blir att de ser datahanteringen i hög grad isolerad till den egna produkten och att det för tex en kommun då blir en datahantering per applikation dvs i normalfallet en per förvaltning.

Det stora målet

Andreas Fogelberg har en bra uppfattning om de stora målen med effektiv datahantering. Men vilket är det övergripande målet för landets kommuner?

– Det är att underlätta uppdraget med att nå ut med data utanför den egna kommunen, till andra myndigheter, företag och medborgare.

För att bidra till det målet jobbar Andreas Fogelberg med lösningar som utvecklare hos MetaSolutions. Rent konkret kan handla om att hantera data såväl som att titta på data, dvs visualisera den.

– En vanlig vecka lägger jag mycket tid på att skriva kod för någon ny funktion i EntryScape. I utvecklingsteamet ägnar vi oss också mycket åt kvalitetsförbättring, till exempel genom att granska varandras kod och med allmänna diskussioner om produkten.

Arbetet bedrivs i iterationer, så kallade sprintar, som brukar vara i en månad. Målet med en sprint är att ha en ny användbar version av applikationen som utvecklas. I sprinten ingår även tid för reflektion om hur arbetet har bedrivits.

Ibland tillkommer mer extraordinära uppgifter. Ett exempel är att man nyligen bytte ramverk för utveckling, samtidigt som man gjorde om designen för plattformen. Ett ramverk kan beskrivas som en samling färdiga kodmoduler, med en gemensam övergripande tanke om design och enhetliga sätt att använda dem.

– Om jag ska titta ett år framåt är målet för mig att hjälpa Sveriges kommuner och myndigheter att få en effektivare hantering av data, avslutar Andreas Fogelberg.

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"