Öppna data och rätt verktyg ger geodata högre värde

Det enklaste sättet att få grepp om geodata är att använda ett verktyg som underlättar hanteringen. För specialister blir ett sådant verktyg också en inkörsport till meningsfull dialog med de oinitierade. Nyckeln till framgång är brett stöd för viktiga standarder.

Att geodata har stor potential förstår de flesta. Men hur ska man komma i gång med hantering och publicering av geodata, och att dra nytta av geodata på olika sätt? Den uppenbara lösningen är att bygga in smidigt stöd för hantering av geodata i ett verktyg som redan används för att hantera andra typer av data, förslagsvis ett verktyg för att hantera öppna data. Det ger flera fördelar:

  • Verktyget blir en samlingspunkt för den hantering som krävs för geodata. I praktiken handlar det om stöd för de standarder som används för öppna data och för geodata.
  • Det blir enklare för dem som inte är specialister att jobba med geodata.
  • Specialister på geodata, eller GIS-data som de också kallas, får en referenspunkt i dialogen med dem som inte är specialister.

 

Vi ska titta närmare på de tre punkterna ovan och hur de kommer till uttryck i MetaSolutions plattform EntryScape för öppna data. Men först en, kort, lite mer filosofisk aspekt. Geodata är värdefulla i sig, oberoende av om de är öppna eller inte. Öppna data är värdefulla i sig, oberoende av om det handlar om geodata eller inte. Genom att kombinera hantering av geodata och öppna data ökar värdet för båda.

Allt bygger på standarder

Standarder är a och o för att kunna dela på data på ett effektivt sätt. Det gäller inte minst för geodata. Till att börja med underlättar möjligheten att beskriva allmänna aspekter för geodatamängder på samma sätt som för andra typer av datamängder. Publicering av och åtkomst till data förenklas.
EntryScape har allt det stöd för de metadata standarder som behövs: DCAT-AP-SE version 2.0 som är den standard som gäller för öppna data och dataportal.se. För Geodata finns en standard till som kommer från EUs Inspiredirektiv. På svenska heter standarden NMDP 4.0, Nationell metadataprofil 4.0. När den här standarden används kan geodataportalen.se läsa data.
Både DCAT-AP-SE och NMDP 4.0 är så kallade metadataspecifikationer. Eller för att uttrycka det enklare: standardiseradade beskrivningar av vad datamängder innehåller och annan information om dem, som vem som har publicerat dem, när de publicerats, och så vidare. Kort sagt, information som förenklar publicering och åtkomst på bred front. Om datamängder beskrivs på ett standardiserat sätt kan publiceringen av dem automatiseras för många dataportaler och många olika verktyg kan användas för åtkomst.

Färdiga beskrivningar

Enkelt uttryckt gör anpassade metadataprofiler i Entryscape att de fält som behövs för att hantera, publicera och få åtkomst till geodata redan finns. Det gör att användaren, publicisten, inte själv behöver ta reda på vad som behövs och sedan implementera det stöd som krävs. Och för den som vill är det möjligt att skräddarsy egna metadataprofiler för geodata.
Vill man ha egna anpassade profiler för öppna data och geodata så kan Entryscape stödja dessa med samma enkla gränssnitt. Välj bara ut den information är relevant för ditt informationsbehov så konfigureras gränssnittet för det. Att kunna göra anpassade profiler är en nyckel till enklare hantering av geodata, något som annars lätt blir oöverstigligt stort.
Publicering av geodata är komplicerad utan verktygsstöd och den stannar ofta internt på en avdelning. Men den blir enkel med inbyggt stöd för standarder i ett verktyg både för det egna arbetsflödet och för att kunna publicera data vidare. Ambitionsnivån kan sedan naturligtvis ökas både i djup och bredd. Poängen är att det är enkelt att komma i gång med geodata och att i högsta möjliga grad automatisera hanteringen. Allt detta leder till att det blir ”enkelt att komma upp på portaler” med geodata.

 

Ett gemensamt språk

Geodataspecialister skiljer sig inte från andra typer av specialister: de kan uppleva svårigheter att kommunicera om sitt specialområde med oinitierade. Och de oinitierade upplever sannolikt ännu större svårigheter att göra sig förstådda tillbaka.
Genom att samlas kring ett gemensamt verktyg som bygger på vedertagna standarder, får de båda parterna en gemensam referenspunkt. Det gör att man kan ta sig förbi teknikaliteter och diskutera det som är verkligt intressant: att skapa värde med geodata. Eller enklare uttryckt: skippa finliret och plocka de lågt hängande frukterna.
Så görs det dolda geodataguldet synligt utåt samtidigt som du sparar tid och resurser.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"